67194con网小说

67194con网小说

[2]委中穴治证同环跳穴,但此穴禁灸,针五分。初服浮萍丸,次服苍耳膏;外以穿山甲片先刮患处,至燥痛,取鳗鲡鱼脂,日三涂之,一方收树孔中水温洗之,洗后捣桂心、牡蛎等分为末,面油调涂,日三、夜一俱效。

条文:倒睫卷毛内刺睛,皮松弦紧痒兼疼,碜涩难开胞睑烂,肝风脾热两壅,细   辛汤用知茺黑,军细防风桔梗羚。若焮赤高肿疼痛,溃出正脓而兼血者吉,为顺;或漫肿平塌,紫暗〔兴〕痛,溃出清水者凶,为逆。

石决明一两 车前子一两 生地黄二两 黄芩一两 防风二两 细辛五钱   五味子半两 黑参一两 人参一两   右为细末,炼蜜为丸,如桐子大,空心茶清送下三钱。【注】[1]颜者,眉目间名也。

注:[1]申脉穴,主治画发□证,足肿牙疼。每服一丸,薄荷、灯心煎汤化服。

 [2]筩身卵锋者,谓身直如作筩,末锋员如卵锐也。 [38]从上巨虎下行二寸,举足取之,条口穴也。

防风一钱半 茺蔚子一钱 人参一钱 茯苓一钱 黑参一钱 桔梗一钱    车前子二钱 柏子仁二钱   右为粗末,以水二盏,煎至一盏,食后去渣温服。先从里踝骨发起,串及外踝,致令里外通肿,以有头为阳,易破;若惟闷肿无头为阴,难溃。

Leave a Reply